MetaleZiemRzadkich .pl
metale ziem rzadkich - informacje podstawowe, zastosowanie, wydobycie

Zastosowania Wydobycie Recykling Ciekawostki

Ciekawostki

* W Tajnie, w pobliżu Augustowa, zalega kilkanaście rzadkich metali niezbędnych między innymi do produkcji nowoczesnych silników elektrycznych, super-magnesów, luminoforów, półprzewodników specjalnych, nadprzewodników odnawialnych i czystych źródeł energii. Głównym surowcem są związki niobu, zastępujące obecnie w nowoczesnej technologii wanad. Te złoża mogą stanowić co najmniej 80 proc. zasobów Unii Europejskiej!

* Czy wiesz, że obecne światowe wydobycie metali ziem rzadkich modeluje się obecnie na poziomie 139 tysięcy ton. Naukowcy oszacowali, że w roku 2014 ze względu na rozwój nowoczesnych wysoko zaawansowanych technologii uwarunkowanych dostępnością pierwiastków REE zapotrzebowanie na pierwiastki ziem rzadkich wzrośnie do około 200 tysięcy ton.

* W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost cen REE przy jednoczesnym ograniczeniu dostaw tego surowca przez Chiny. Mimo to na dzień dzisiejszy to właśnie Chiny są nadal głównym producentem i dostawcą REE na świecie (dostarczają 93% światowej produkcji).

Stabilizacja cen tych pierwiastków a także zapewnienie bezpieczeństwa dalszego rozwoju nowych, innowacyjnych technologii jest zależne od znalezienia alternatywnych źródeł REE.

Aktualnie wykorzystywane rozwiązania technologiczne pozyskiwania REE są polutogenne (zanieczyszczające środowisko) ze względu na degradację środowiska. Ciekawą opcją, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, może być pozyskiwanie metali ziem rzadkich ze źródeł alternatywnych, na przykład recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pierwiastki ziem rzadkich w polskich węglach kamiennych

Dotychczas w Polsce nie przeprowadzono dogłębniejszych analiz węgli kamiennych dotyczących zawartości w nich pierwiastków ziem rzadkich REE. W badaniach prowadzonych przez Hanak i Inni analizowano węgle z pokładu 405. Spośród metali ziem rzadkich oznaczono jedynie skand i cer w węglach z następujących kopalni: KWK SooenicaMakoszowy, KWK Bielszowice, KWK Chwałowice oraz KWK Jankowice.
Inne badania prowadzone przez Spółkę Danielowską, oraz Całus Moszko na dwóch próbkach węgla wykazują znacznie niższe zawartości pierwiastków ziem rzadkich w tych węglach. Węgle pokładów 378, 382, 387, 389, 391, 394 Lubelskiego Zagłębia Węglowego badał Parzentny. Oznaczył w nich pierwiastki ziem rzadkich, takie jak lantan i skand, a także pierwiastki śladowe: uran i tor. W uzyskanych wynikach zwraca uwagę na wyższa od średniej światowej zawartość lantanu, natomiast zawartość w tych węglach skandu jest porównywalna z wynikami uzyskanymi dla pokładów 405 Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w badaniach Hanak i inni. W polskich węglach kamiennych występują minerały pierwiastków ziem rzadkich takie jak: ksenotym monacyt i apatyt. Z minerałami tymi związany jest również fosfor. Szerokie badania w tym zakresie podjął w 2012 roku Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. W wytypowaniu 22 próbek węgla do badań brano pod uwagę między innymi zawartość fosforu w węglach z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, która zmienia się w granicach 0–5000 ppm. Zawartość fosforu wykazuje bowiem duże zróżnicowanie regionalne i stratygraficzne. Najwięcej fosforu występuje w węglach serii mułowcowej, a najmniej w węglach serii krakowskiej i piaskowcowej. W przypadku węgla koksowego z kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA najmniejszą zawartością fosforu charakteryzuje się węgiel wydobywany w kopalni JasMos, a największą węgiel z kopalni Borynia i Krupiński.

Przydatne strony

Dokładny czas - Czas.net - Jeśli potrzebujesz znać dokładny czas, to ta strona jest dla właśnie dla ciebie. Godzina pobierana jest z super dokładnego zegara atomowego. Na stronie dostępny jest również kalendarz, gdzie możesz sprawdzić aktualną datę oraz przeszłe i przyszłe dni. Przeczytasz tam także mnustwo informacji związanych z czasem.

Encyklopedia internetowa Wikipedia - Internetowa encyklopedia wiedzy, z ogromną bazą informacji z wielu dziedzin nauki, kultury i sztuki. Encyklopedia jest dostępna dla każdego, bez ograniczeń.

Kopalnia wiedzy - KopalniaWiedzy.pl - Najświeższe informacje naukowe i techniczne. Opisane są osiągnięcia, odkrycia, wynalazki i badania.

Wszystko o dinozaurach - Dinozaury.info - Przy wydobywaniu kopalin górnicy często natrafiają na szczątki dinozaurów. Mają obowiązek wówczas zgłosić ten fakt archeologom, którzy zbadają i zabezpieczą odnalezione skamieniałości.

© MetaleZiemRzadkich.pl | Kontakt